BQ-MI-260

ดอกไม้สวยงามจัดด้วยความประณีตจากช่างจัดดอกไม้มืออาชีพ
ช่อดอกไม้นี้ประกอบไปด้วย
- กุหลาบสีม่วงและสีแดง
- ไฮเดรนเยีย
- อัลสโตรมีเรีย สีม่วง
- พินคุเชิ่น
- กล้วยไม้แวนด้า
- ไลเซนทัส สีม่วง
ราคา:
฿2,600.00